فعالیت ۸۷ مرکز مشاورە و خدمات روانشناختی در کردستان

سرپرست ادارە بهزیستی استان کردستان در خصوص تعداد مراکز مشاورە و خدمات روانشناختی در استان کردستان گفت: در حال حاضر ٨۷ مرکز حضوری و غیرحضوری در استان کردستان وجود دارد کە قریب بە ۷ هزار و ٦۰۰ نفر از خدمات حضوری و حدود ٦ هزار نفر نیز بە صورت غیر حضوری با سامانە تلفنی ۱٤٨۰ تماس و مشاورە عمومی و تخصصی دریافت کردەاند.

بە گزارش خبرگزاری سلامت (طبنا) به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کردستان، حسین رسولی سرپرست ادارە کل بهزیستی استان کردستان در خصوص عملکرد معاونت امور توسعە پیشگیری بهزیستی استان کردستان در سال جاری گزارش داد.

حسین رسولی اظهار کرد: در حال حاضر ۱٦ مرکز مشاورە طلاق در استان فعال است کە در سال جاری ۳ هزار و ٦٨۷ نفر از این مراکز خدمات دریافت کردەاند.

وی در خصوص سامانە الکترونیکی ثبت اطلاعات پروندەهای طلاق عنوان کرد: تاکنون ۳ هزار و ٦۹۰ نفر در این سامانە پذیرش شدەاند کە از این تعداد ۲٤٦ پروندە بە سازش منجر شدە است.

رسولی در خصوص تعداد دفاتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در استان افزود: ۲۱ پایگاە سلامت اجتماعی در استان بە ثبت رسیدە کە از  این تعداد ۱۹ پایگاە آن در حال حاضر فعال و مشغول خدمات رسانی بە شهروندان هستند.

وی افزود: در خصوص بحث پیشگیری از خودکشی، بهزیستی کردستان اقدام بە برگزاری ۱۳ کارگاە حضوری و غیرحضوری، تهیە ۱۰۰ پوستر و پمفلت و بروشور و تهیە ۲٥ کلیپ و پادکست و موشن گرافی نمودە است.

رسولی با اشارە بە طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران "مانا" گفت: ٤٦٥ دختر و ٤٦٥ پسر نوجوان در سال جاری در طرح مانا مشارکت داشتند.

بە گفتە این مقام مسئول ۳ هزار و ٦۰۰ نفر از برنامە آموزش پیش از ازدواج و تعداد ۳ هزار و ۹٦٤ نفر نیز از برنامە آموزش زندگی خانوادە در سال جاری آموزش دریافت کردەاند.

رسولی در خصوص مراکز سلامت روان محلی عنوان کرد: در حال حاضر ۱٥ مرکز سلامت روان محلی در استان کردستان فعال و تاکنون ۷۰۰ نفر از خدمات این مراکز بهرە‌مند شدەاند.

وی اضافە کرد: ادارە کل بهزیستی استان کردستان ۳۷ مربی را در راستای ارائە برنامە آموزش هنگام ازدواج انتخاب و ۱۰ هزار و ٦۱۲ از این مرکز آموزش هنگام ازدواج دریافت کردەاند.

رسولی در ادامە سخنان خود بە گزارشی از عملکرد دفاتر پیشگیری از معلولیت‌ها پرداخت و گفت: در حال حاضر ٦ مرکز مشاورە ژنتیک در استان فعال و تا بە امروز ۱۰ مورد سقط درمانی در این مراکز بمنظور  گزارش شدە است.

وی از غربالگری ٦۷ هزار کودک ۳ تا ٦ سالە بە منظور پیشگیری از  تنبلی چشم خبر داد و گفت: از این تعداد  تا کنون ۵۰۰۰ نفر جهت انجام معاینات دقیقتر به سطوح تخصصی ارجاع داده شدند. این طرح در استان در ۵۰ پایگاه ثابت مراکز مثبت و ۱۰ پایگاه سیار از طریق دستگاه غربالگری بینایی برنامه ریزی شده است.

رسولی در خصوص آمار غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران گفت: تاکنون ۱۷ هزار و ۲٨٦ نوزاد غربالگری شدە و ۷۰ نوزاد برای مرحلە تشخیص و ۲۰ نوزاد نیز برای مرحلە مداخلە بە ۱٤ مرکز فعال غربالگری شنوایی در استان مراجعە کردەاند.


وی از فعال بودن ۱۱ پایگاە سیار غربالگری شنوایی کودکان ۳ تا ٥ سالە خبر داد و یادآور شد: تاکنون ۱۳ هزار و ٥۰۰ کودک ۳ تا ٥ سالە تحت غربالگری شنوایی قرار گرفتەاند.

رسولی در ادامە سخنان خود در خصوص طرح آگاه سازی پیشگیری از معلولیت‌ها، جهت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی گفت: در حال حاضر این طرح در مرکز استان بە صورت آزمایشی جهت ۱٥۰ نفر زن سرپرست خانوار آغاز شدە کە در صورت تامین اعتبار در سطح استان نیز بە اجرا درمی‌آید.

وی بە عملکرد دفاتر درمان و پیشگیری از اعتیاد پرداخت و افزود: از ابتدای سال تاکنون ۷۱٤ معتاد متجاهر در کمپ‌ها پذیرش‌ شدەاند.


رسولی ادامە داد: در حال حاضر ۱٥ مرکز اقامتی میان مدت (کمپ) در استان وجود دارد کە از ابتدای سال تاکنون قریب بە ۳ هزار و ۹۳۲ معتاد خود معرف در این مراکز پذیرش شدەاند.

وی در پایان یادآور شد: طرح‌هایی در راستای پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های شهری و روستایی از جملە طرح کارزار رسانەای پیشگیری از اعتیاد در مناطق آسیب‌خیز، طرح پازک و طرح پیشگیری از اعتیاد در محیط کار بمنظور آگاهسازی و آموزشهای لازم پیش بینی و در حال اجراست.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha