رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان