کد خبر: راهنمای-عملی-روزه-داری-در-بیماران-دیاب
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۶:۳۴
راهنمای عملی روزه داری در بیماران دیابتی منتشر شد
 
به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری سلامت به نقل از وبدا، راهنمای مذکور شامل 6 بخش بوده و در آن مباحثی مرتبط با خطرات روزه داری در افراد مبتلا به دیابت، ارزیابی قبل از ماه مبارک رمضان، توصیه هایی برای افراد مبتلا به دیابت در دوران روزه داری، مدیریت دیابت نوع یک و دو در هنگام روزه داری ارائه شده اند.
این راهنما زیر نظر دکتر باقر لاریجانی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تدوین شده است و اعضای کمیته علمی آن دکتر انسیه نسلی اصفهانی، دکتر سید محسن خوش نیت نیکو، دکتر فاطمه بندریان، دکتر حسین ادیبی، دکتر مریم پیمانی، دکتر نازلی نمازی، دکتر کاملیا رامبد و خانم ژاله شادمان هستند.
در مقدمه این کتاب آمده است:
روزه داری شـاخص تریـن عبـادت در مـاه مبـارک رمضـان اسـت کـه دیـن اسـلام بـرای تقـرب و نزدیکـی بـه خداونـد آن را بـر همـه مسـلمانان بالـغ، عاقـل و سـالم واجـب نمـوده اسـت. اگرچـه الـزام بـه روزه داری بـرای افـراد بیمـار و کســانی کــه بــا شــرایط پزشــکی خــاص زندگــی مــی کننــد از جملــه برخــی از بیمــاران مبتــلا بــه دیابــت توصیــه نشــده، امــا تعــداد زیــادی از بیمــاران دیابتــی تمایــل دارنــد کــه حتــی با توصیه هــای پزشــکی، روزه خــود را داشــته باشــند.
دیابــت بــه عنــوان یــک بیمــاری متابولیــک مزمــن و پیشــرونده بــا شــبکه پیچیــده ای از عوامــل خطـرزای محیطـی و ژنتیکـی، در حـال حاضـر بیـش از 9 درصـد از جمعیـت دنیـا را درگیـر کـرده و بـر اسـاس آخریـن تخمین هــای فدراســیون جهانــی دیابــت حــدود 463 میلیــون نفــر در سراســر دنیــا بــا دیابــت زندگــی مــی کننــد و پیـش بینـی میشـود تـا 25 سـال آینـده ایـن رقـم بـه 700 میلیـون نفـر نیـز خواهـد رسـید. نکتـه قابـل توجـه آنجاسـت کـه جمعیـت زیـادی از ایـن افـراد و ایـن شـیوع فزاینـده متعلـق بـه کشـورهای مسـلمان نشـین دنیـا در آفریقـا، خاورمیانـه و جنـوب شـرقی آسـیا مـی باشـند. دیابـت بیمـاری جـدی اسـت کـه در صـورت عـدم پیگیـری در درمـان، میتوانـد عـوارض ناخوشـایندی بـرای بیمـار و خانـواده به همـراه داشـته و هزینه هـای قابـل توجهـی را بـر دوش خانواده هـا، جامعـه و نظـام سـامت تحمیـل کنـد. لـذا حفـظ و ارتقـای سـامت بیمـاران و پیشگیـری از عــوارض مزمــن دیابــت از اولویت هــای سیســتم بهداشــتی محســوب می شــود. از آنجایـی کـه تعـداد زیـادی از بیمـاران مبتـا بـه دیابـت در طـی مـاه رمضـان روزه مـی گیرنـد لـذا نیـاز بـه تهیـه راهنمـای بالینـی منسـجم و مبتنـی بـر شـواهد موجـود بـرای کمـک بـه بیمـاران و ارائه دهنـدگان خدمـت بـه چشـم می خـورد، راهنمایـی کـه بـه افـراد کمـک نمایـد تـا ضمـن برخـورداری از فوایـد معنـوی مـاه رمضـان، روزه داری سـالم و ایمنـی نیـز داشـته باشـند.
بــر همیــن اســاس، پژوهشــگاه علــوم غــدد و متابولیســم دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران همــگام بــا انتشــار راهنمــای بالینــی دیابــت ویــژه پزشــکان خانــواده، کــه در راســتای اســتاندارد ســازی ارائـه مراقبتهــا و کیفیــت خدمــات بــه بیمــاران دیابتــی تهیــه شــده اســت، اثــر حاضــر را بــا عنــوان «راهنمــای عملــی روزه داری در بیمــاران دیابتـی» ، مبتنـی بـر «راهنمـای عملـی دیابـت و رمضـان 2021 »از فدراسـیون جهانـی دیابـت و انجمـن بین المللـی دیابـت و رمضـان، و همچنیـن بـر مبنـای شـواهد علمـی تولیـد شـده در ایـن پژوهشـگاه، در قالـب کتـب و مقـاالت پژوهشـی کـه اهـم آن در منابـع ایـن کتـاب ذکـر گردیـده، بـرای اسـتفاده کادر درمانـی ـ آموزشـی بـه رشـته تحریـر در آورده اسـت.
در ایـن راهنمـا کلیـه نـکات لازم بـرای حمایـت از بیمـاران و اولویتهـای آنهـا بـرای داشـتن یـک روزه داری ایمـن و بـدون عارضـه گنجانـده شـده اسـت.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha