معاون توسعه، مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان