معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان